Jaarverslag 2016

Hack Your Future, Amsterdam

 • Financieel

  BALANS PER 31 DECEMBER 2016


  (na winstbestemming)

    31 december 2016 31 december 2015
   
   
  ACTIVA
   
  Vaste activa
   
  Materiële vaste activa
  Bedrijfsgebouwen
  en -terreinen

  145.574

  157.036
  Inventaris 27.379 31.560
  Hardware 25.660 20.516
  Software 64.426 102.589
    263.039 311.701
   
  Financiële vaste activa
  Overige effecten 127.592.487 122.028.019
  Overige vorderingen 4.197.820 2.692.916
    131.790.307 124.720.935
   
  Vlottende activa
   
  Vorderingen
  Belastingen en premies sociale verzekeringen 13.769 13.456
  Overige vorderingen en overlopende activa 77.499 67.588
    91.268 81.044
   
  Liquide middelen 1.407.125 3.355.315
   
   
    31 december 2016 31 december 2015
   
   
  PASSIVA
   
  Eigen vermogen
  Kapitaal 46 46
  Overige reserves 131.899.619 125.838.647
    131.899.665 125.838.693
   
  Langlopende schulden 1.330.545 2.176.625
   
  Kortlopende schulden
  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

  158.822


  100.728
  Overige schulden 53.258 238.158
  Overlopende passiva 109.449 114.791
    321.529 453.677
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  133.551.739 128.468.995 133.551.739 128.468.995

   

   

   

   

   

   

  Voetnoot jaarverslag 2016:
  De jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en is ingericht conform de RJ richtlijn 640 Organisaties Zonder Winststreven. Bij de jaarrekening 2016 is door Flynth Audit B.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

   

   

   

   

 • STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

    Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015
   
  Resultaten uit beleggingen
   
  Netto-resultaat uit beleggingen 8.529.879 3.643.025 4.263.328
   
  Lasten
   
  Projectondersteuning
  Projectbijdragen 573.602 3.000.000 734.865
  Directe kosten projectondersteuning 724.756 855.152 769.507
  1.298.358 3.855.152 1.504.372
  Beheer en administratie
  Personeelskosten 700.532 831.198 599.054
  Afschrijvingen materiële vaste activa (incl. boekresultaat) 95.641 104.480 62.357
  Huisvestigingskosten 87.036 88.080 81.291
  Kantoor- en administratiekosten 78.635 84.650 78.460
  Algemene kosten 182.957 338.200 267.123
  PR- en marketingskosten 191.745 228.480 155.868
  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -166.278 -85.535 -104.711
  Rentelasten en soortgelijke kosten 281 1.000 474
  1.170.549 1.590.553 1.139.916
  2.468.907 5.445.705 2.644.288
  Saldo 6.060.972 -1.802.680 1.619.040

   

   

   

   

   

   

  Voetnoot jaarverslag 2016:
  De jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en is ingericht conform de RJ richtlijn 640 Organisaties Zonder Winststreven. Bij de jaarrekening 2016 is door Flynth Audit B.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

   

   

 • Vermogensbeheer

  Het vermogen van Start Foundation komt uit de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG in 2002. Ten tijde van de verkoop bedroeg het startvermogen 100 miljoen euro.


  Doelstelling van het vermogen

  Het doel was om het vermogen, conform onze maatschappelijke doelstelling en randvoorwaarden, zo veel mogelijk in stand te houden en er maatschappelijke impact mee te realiseren (Mission Related Investments). In 2016 is de discussie gestart of instandhouding van het vermogen wel een doel behoort te zijn voor een maatschappelijk investeerder. Die discussie wordt in 2017 voortgezet.


  Risicobeheer

  Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Kempen Capital Management N.V binnen de vastgestelde risicokaders van het Risicobudget. Het Risicobudget geeft aan welk wettelijk beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.


  Risicogebruik

  Norm

  Maximaal (Risicobudget)

  Risico van het vermogen

  15%

  19%  Beleggingen en MRI

  De beleggingsportefeuille wordt via een goedgekeurde beleggingsmix door beleggingsinstellingen en individuele financiële instrumenten ingevuld. De grondslag hiervoor is het beleggingsstatuut. 

  Naast het traditionele vermogensbeheer startten we in 2014 met Mission Related Investment, waarbij een deel van ons geld wordt gebruikt om de missie van Start Foundation te bereiken. Van 2014 tot en met 2018 wordt 15 miljoen euro daarvoor bestemd. Dit portfolio bestaat uit Nederlandse MKB-bedrijven die in lijn met onze missie en doelstellingen opereren, uit Social Impact Bonds en mogelijk andere financiële instrumenten, uit maatschappelijke initiatieven, maatschappelijk vastgoed en overige. Toetsing hiervan geschiedt door de MRI Raad.


  Beleggingsresultaat 2016

  Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten uit vermogensbeheer bedroeg € 8.443.122. Dit betekent een rendement op de gemiddelde beleggingen van 6,7%. De beleggingsportefeuille nam in 2016 met € 5.564.468 af tot een vermogen van € 127.592.487. De kosten voor beheer en provisies (0,4%) zijn in het beleggingsresultaat opgenomen.


  MRI-resultaat 2016

  Op 31 december 2016 stond € 2.667.716 aan MRI-kapitaal uit. Het rendement bedroeg € 80.757 (3%).

  In totaal werkten er begin 2016 bij onze MRI-bedrijven* 467 medewerkers. Van hen hadden 252 (54%) een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.


  *exclusief de nieuwe MRI-investeringen in 2016

© Start Foundation 2017