Jaarverslag 2015

Greenfox Seafood, Den Haag Greenfox Seafood, Den Haag
 • Directe investeringen


  Resultaten algemeen

  In 2015 werden 38 financieringen gedaan. Dit zijn financieringen in projecten en bedrijven die rechtstreeks bij ons aanklopten, én eigen initiatieven.


   

  2013

  2014

  2015

  Aantal aanvragen

  397

  240

  262

  Aantal directe afwijzingen

  214

  200

  185

  Toegekende financiering

  59

  39

  38*

  % toekenningen t.o.v. aanvragen

  14,9%

  16,3%

  14,5%


  *Drie bedrijven/projecten ontvingen zowel een krediet als een donatie.  Totale maatschappelijke investeringen 2015

  Om onze missie te bereiken, richtten we ons in 2015 op twee doelen en zes subdoelen. Deze zijn met elkaar verweven en kunnen alleen in onderlinge samenhang worden gerealiseerd. Bij het toekennen van financieringen kijken we hoe het project of initiatief hieraan bijdraagt. Dat geldt voor onze financiële én niet-financiële middelen. In 2015 werd 2.572.049 euro van de beschikbare 3 miljoen euro toegekend. Een deel hiervan betrof eigen innovaties en activiteiten. In 2015 zagen we een sterke stijging in kredietverlening ten opzichte van donaties. Dit komt omdat we in 2015 onze focus nog sterker op het bedrijfsleven richtten.


  Toegekend bedrag t.o.v. beschikbaar bedrag in €  3.860.000,-
  2.605.065,-
  4.000.000,-
  3.183.971,-
  4.000.000,-
  1.744.888,25
  3.000.000,-
  2.572.049,-

  Verdeling toegekende bedragen per investeringslijn

  Investeren via niet-financiële dienstverlening

  Start Foundation verstrekt niet alleen geld, maar ondersteunt ook langs andere wegen. Zoals met gratis advieswerk, kennisontwikkeling en -distributie, strategische advisering, marketing- en communicatieondersteuning, training en opleiding, netwerkintroducties, bemiddeling naar andere financiers. Deze inbreng is niet los te zien van onze investeringsstrategie. Elk jaar proberen we deze inbreng in geld uit te drukken.  Investeringen in niet-financiële dienstverlening (€)  633.334,-
  809.990,-
  769.507,-  Mission Related Investment

  Maatschappelijke investeringen betalen we uit het rendement op ons bronvermogen. In 2014 zijn we gestart met Mission Related Investment (MRI). We beleggen een deel van het bronkapitaal niet meer traditioneel, maar gebruiken het om o.a. MKB-bedrijven die ook onze missie en doelstellingen nastreven, langdurig te financieren. Hierbij geldt zowel het sociaal-maatschappelijk als financieel resultaat (gelijk aan ons beleggingsresultaat). In 2015 is voor 1.905.000 euro geïnvesteerd in drie bedrijven: Bonheur Horeca Groep B.V., Swinkels Glas B.V. en Koninklijke Ahrend (Presikhaaf schoolmeubelen).

  Totaal toegekend bedrag MRI (€)  850.000,-
  1.905.000,-

 • Bedrijfskredieten


  Banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie worden gecreëerd bij sociale ondernemingen en inclusieve bedrijven. Daarom financiert Start Foundation steeds vaker zulke bedrijven.  Actuele kredietportefeuille per 31 december in euro's

  2013 2014 2015
  Aantal bedrijven 72 76 76
  Toegezegd bedrag 6.347.237 6.131.362 6.910.434
  Uitbetaald bedrag 4.112.896 4.052.254 4.643.256
  Ontvangen aflossingen 942.258 1.143.737 1.551.394
  Ontvangen rente 92.958 96.803 87.319
  Afboekingen 297.860 307.316 236.705
  Sociale aflossing* 103.500 152.152 306.180

  * Aflossing op een lening door het behalen van vooraf afgesproken sociale prestaties.  Inclusiviteit bedrijven

  Start Foundation financiert bedrijven die werk bieden aan mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. We meten de jaarlijkse impact hiervan met een systematiek die de inclusiviteit van bedrijven beoordeelt. Dit gebeurde in 2015 ook weer via de baanvindduur, een representatief gegeven op basis van geactualiseerde CBS-cijfers. Werknemers zijn o.a. minder weerbaar op de arbeidsmarkt als zij niet binnen de gemiddelde baanvindduur van 10,5 maanden werk vinden*. Omdat de baanvindduur wordt vastgesteld aan de hand van een beperkt aantal kenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding), vullen wij dit aan met bijzondere kenmerken of profielen van werknemers vastgelegd in onze ProfielAcceptatie-schaal.


  *2014 meest recente cijfers CBS


  In 2015 is bij 35 bedrijven met een lopend krediet een sociale analyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij deze bedrijven in totaal 2.066 mensen werken. 830 van hen hebben een langer dan gemiddelde baanvindduur en 227 mensen hebben een specifiek profiel. In totaal werken bij deze bedrijven 912 mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

  In 2015 verstrekten we nieuwe kredieten aan negen bedrijven met 94 medewerkers, waarvan 57 met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

  Lees hier meer over onze aanpak om impact te meten.


  Ontwikkelingen sociale ondernemingen

  Chain Logistics is een transport- en koeriersbedrijf dat als extra service voor klanten producten kan assembleren, verpakken en op voorraad kan houden. In 2012 verstrekten we een lening voor de opstart van leerwerkactiviteiten. Inmiddels is het bedrijf aan het veranderen in een sociale firma. Naast de assemblageactiviteit als leerwerkcentrum wordt er steeds meer gekeken naar kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf heeft de wil om ieder jaar 150 van deze mensen door te laten stromen naar regulier en duurzaam werk. Het bedrijf ontving in 2015 een krediet om dit waar te maken. In 2015 werden ook nieuwe sociale firma’s aan de portefeuille toegevoegd; GreenFox Seafood, Rebelz aan de Rotte en Coffeemania. GreenFox Seafood heeft het garnalen pellen naar Nederland teruggehaald en laat Hollandse garnalen met de hand pellen door onze doelgroepen in de regio Den Haag. Het bedrijf levert een kwaliteitsproduct dat gretig aftrek vindt bij de betere restaurateurs in Nederland. Bij restaurant Rebelz aan de Rotte worden vrouwen met een detentieverleden opgeleid in de horeca. Start Foundation financiert deze sociale firma omdat aan een van de meest moeilijke doelgroepen kansen worden geboden. Coffeemania is een kleine keten van koffiebars in probleemwijken. De koffiebars hebben zowel een horeca- als buurtfunctie en verstrekken stages en werkervaringsplaatsen aan lokale probleemjongeren en werklozen. Voor het beginnen van een koffiebar in Haarlem is een krediet verstrekt.


  Ontwikkelingen MKB-bedrijven

  In 2015 hebben we via onze financiering een aantal mooie bedrijven met een sociaal hart aan onze portefeuille kunnen toevoegen. Zoals BV MamaLoes & Kids, een (online) retailer in baby-artikelen. De initiatiefneemster was werkloos toen ze in in 2009 het bedrijf begon, en heeft inmiddels 50 medewerkers met `een bijzonder verhaal’ op de loonlijst staan. Ook Streekweb verschaft herintreders en langdurig werkelozen een baan. De start-up biedt kleine lokale bedrijven een nieuw digitaal platform voor recreatieve en toeristische producten. Eind 2015 zijn we gaan samenwerken met bedrijfscateraar Hutten. We ondersteunen het bedrijf bij de groei naar tien procent social return en medefinancieren de Verspillingsfabriek. In deze nieuwe fabriek worden door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van restvoedsel met weinig of geen waarde smaakvolle producten gemaakt. Duurzame en circulaire bedrijven en initiatieven zorgen voor duurzame werkgelegenheid. Door deze banen in te vullen met mensen die nu aan de kant staan, snijdt het mes aan twee kanten. Voor Start Foundation extra reden om in 2016 naar deze bedrijven en initiatieven op zoek te gaan. (Zie ook nieuwe doelen).


  Afgesloten kredieten

  Er zijn in 2015 vijf kredieten uit onze portefeuille afgesloten en geëvalueerd.  Afgesloten kredieten 5
  Geslaagd 4
  Gematigd positief 0
  Kwijtgescholden 0
  Gestopt 0
  Failliet 0
  Niet verstrekt 1

  Crisiskrediet
  In 2009 introduceerde Start Foundation de Crisiskrediet-regeling voor bedrijven die door de recessie in zwaar weer waren gekomen. In 2015 losten drie bedrijven het krediet volledig af. Deze bedrijven staan nog steeds overeind. Bij twee ervan is het personeelsbestand iets ingekrompen. Bij het derde groeide het aantal vaste medewerkers van zeven naar tien mensen, van wie zeven met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

  Brouwerij de Prael
  In 2009 verleende Start Foundation een krediet van 200.000 euro aan sociale firma Brouwerij de Prael, waar mensen met een psychiatrische achtergrond werken. Met dit krediet zou naast dagbesteding ook betaald werk worden gecreëerd voor zes mensen met een SW-indicatie. Deze sociale doelstelling is behaald. Omdat het accent bij de Prael op onbetaald werk blijft liggen, wat niet meer aansluit bij de koers van Start Foundation, zijn beide partijen uit elkaar gegaan. Als goede vrienden; het nog openstaande krediet is omgezet in een donatie (sociale aflossing).

 • Innovaties


  In onze missie staan twee doelen en zes subdoelen centraal.  Deze willen we bereiken door vernieuwing, verduurzamen van bestaande of kansrijke initiatieven, verspreiden van opgedane kennis en beïnvloeding van stakeholders die veranderingen kunnen overnemen en verbreden.


  a. Doel betaalde werkgelegenheid voor beroepsbevolking in kwetsbare arbeidsmarktpositie


  Bevorderen sociaal ondernemerschap

  In 2014 richtten we IN2IT op, de eerste coöperatie van vier sociale ICT-firma’s, alle met veel mensen met autisme in dienst. Met de coöperatie zouden de bedrijven een sterkere vuist kunnen maken en grotere opdrachten binnenhalen, waardoor er voor mensen met autisme banen zouden bijkomen. Hoewel er veel positieve reacties zijn uit de markt en IN2IT regelmatig als boegbeeld en rolmodel naar voren komt, moeten we eind 2015 helaas concluderen dat IN2IT nog ver af staat van het beoogde doel. In 2016 beoordelen we of het huidige IN2IT bestaansrecht heeft, een andere opzet of doel nodig is, of dat we stoppen met het experiment. Een heel ander initiatief is de nieuwe sociale firma Heilige Rotterdamse Boontjes met werk(ervarings)plekken voor werkloze jongeren met een detentieverleden. Via een eigen koffiebranderij en koffiebar worden deze jongeren klaargestoomd voor regulier werk. We ondersteunden de sociale firma in het ontwikkelen van een financierbaar businessmodel. Uit het onderzoek Passie en Poen dat Start Foundation en VSBfonds in 2014 publiceerden, bleek dat sociale firma’s vaak met meerdere fondsen te maken hebben, elk met zijn eigen eisen en procedures. Dit geeft grote administratieve rompslomp. Beide fondsen zijn in gesprek met collega-fondsen om te komen tot nauwere samenwerking. Met als doel minder bureaucratie voor sociale ondernemers. Voor het thema sociaal ondernemen is in het hoger onderwijs steeds meer interesse. Met medewerking van Start Foundation is in 2015 het studieboek Voor een goede zaak gepubliceerd.


  Social return/PSO

  In 2015 heeft Start Foundation, samen met licentiehouder TNO en de stichting PSO Nederland, een nieuw toekomstplan gemaakt voor de zogeheten Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit instrument ‘meet’ het sociale gehalte van bedrijven en is momenteel het enige keurmerk voor sociaal ondernemen. Het instrument schiet tekort als omvattende inclusiviteitsmeter (het instroommoment wordt gemeten en niet de actualiteitsstand) en zal daarom vanaf 2016 meer gericht worden aangewend voor social return-doeleinden. Met de huidige kernpartners en derden zal gewerkt worden aan verbeterde versies, aangepaste varianten en een ‘light versie’ waarvoor vraag in de markt bestaat.


  De Normaalste Zaak

  In 2015 groeide het aantal leden van De Normaalste Zaak met ruim 50 procent naar 372 bedrijven die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen naar vermogen een kans op de arbeidsmarkt krijgt. Lees in het jaarbericht 2015 alles hierover. Start Foundation financierde het partneronderzoek dat in 2015 werd gehouden onder de leden van het netwerk. We wilden weten wat de impact is van onze jarenlange investering in De Normaalste Zaak. De uitkomsten van het onderzoek zijn hier na te lezen. Mede op basis van het onderzoek én door de focus van het netwerk op de zogeheten Participatiebanen, alsmede het aanhaken van VNO-NCW bij het netwerk, besloot Start Foundation te stoppen met haar huidige vorm van betrokkenheid. De Normaalste Zaak kan in de huidige nieuwe stichtingsvorm prima verder zonder Start Foundation. Wij gaan ons verder richten op bedrijven die verdergaande doelstellingen hebben op het terrein van de inclusieve arbeidsmarkt. Uiteraard blijven we elkaar waar nodig helpen.


  b. Doel versterken arbeidsmarktpositie en -toegang


  Social Impact Bonds (SIB’s)

  In 2015 lanceerden we samen met de gemeente Utrecht, Rabobank Foundation, Society Impact en The Colour Kitchen de tweede Social Impact Bond in Nederland. Een SIB is een financiële publiek-private samenwerking om een maatschappelijk probleem aan te pakken. De tweede SIB helpt de komende vier jaar 250 werkzoekenden tussen de 17 en 35 jaar aan werk in de horeca. In de regio Utrecht-Midden zijn horeca en dienstverlening de banenmachines voor de komende jaren. In 2015 werkte Start Foundation aan nog drie SIB’s, die in 2016 van start zullen gaan. Onze ervaringen deelden we via het uitverkochte 1ste Nationale Congres over Social Impact Bonds en het werkboekje Van fenomeen naar praktijk. Hierover meer bij activiteiten. Tijdens het congres stelde Start Foundation 75.000 euro beschikbaar voor gemeenten en andere overheden die maatschappelijke businesscases voor kansrijke SIB’s willen opzetten.


  Ouderen

  Ook in 2015 waren er opvallend weinig initiatieven voor oudere werklozen. Actief is wel 50+ Drechtsteden Werkt, een stichting voor en door 50+-werkzoekenden. Start Foundation ondersteunde de landelijke conferentie die de arbeidsmarkt voor 50-plussers moet versterken. Met als uitkomst het platform 50+ Power, dat er mede voor zorgde dat de stichting aan kon schuiven bij een rondetafelbespreking over dit thema in de Tweede Kamer.


  Toeleiding naar werk

  In 2015 investeerde Start Foundation weer in initiatieven die mensen versterken in hun gang naar de arbeidsmarkt. Daaronder de Werkboeren, een bijzondere samenwerking tussen Plattelands Jongeren Service, AB Vakwerk (coöperatie van boeren/detacheerder), het UWV en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven. Werkboeren bekijkt of er in de agrarische sector werk in de lagere loonschalen kan worden gecreëerd voor jongeren met een arbeidsbeperking. Ook investeerden we in de particuliere opleider SlimInICT. UWV en gemeenten bekostigen steeds minder (ICT-)opleidingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Start Foundation meent dat zo’n opleiding later maatschappelijk rendement oplevert. Via onze investering in negen opleidingen voor mensen met autisme onderzoeken we onze hypothese. Een ander initiatief dat in 2015 van start ging, was de pilot van Stichting Streetpro. Drop-outs zonder diploma kregen via het programma JobAcademy een week lang intensieve coaching, reflectie, begeleiding, werknemersvaardigheden en sollicitatietraining, waarna ze direct als BBL’er aan de slag konden bij Burger King. Na Burger King zijn ook Sligro en Blokker aangehaakt. Van de 36 deelnemers waren er begin 2016 24 aan het werk. Twee deelnemers gingen terug naar school. Onze financiering van het Vacaturecafé Limburg, een netwerkevenement waar werkgevers met vacatures speeddaten met werkzoekenden, kreeg in 2015 een vervolg. Met geld van Start Foundation gaat een medewerker klantenservice de komende twee jaar de impact van de Vacaturecafés in Limburg meten. Daarnaast ontving Stichting De Broekriem, een platform voor werkzoekenden, een donatie om het succesvolle Vacaturecafé in andere plaatsen uit te rollen.  Ontwikkeling van individuen richting werk

  We ondersteunen initiatieven die mensen helpen om de stap naar betaald werk te maken. In 2015 ondersteunden we tien nieuwe initiatieven die hieraan bijdragen. Via 20 initiatieven in 2015 werden ruim 500 mensen naar betaald werk toe geleid. Voor het merendeel jongeren zonder startkwalificatie of mensen met autisme. Lees hier meer over impactmeting.


  Afgesloten langlopende initiatieven*

  In 2014 zijn acht langlopende initiatieven afgesloten en grondig geëvalueerd. We keken naar de directe resultaten, de mate van verduurzaming, de bijdrage van het project aan het maatschappelijke debat en het leereffect voor Start Foundation.


  Afgesloten expirimenten 12
  Geslaagd 2
  Gematigd positief 5
  Mislukt 4
  Niet gestart 1

  * Minimaal één jaar  EigenZaak
  Het project EigenZaak van GGNET/DaAr hielp 18 mensen met psychiatrische of psychosociale problemen bij het starten van een eigen zaak. Het SROI-onderzoek van deze beperkte pilot laat zien dat zelfstandig ondernemerschap voor een deel van deze doelgroep bijdraagt aan een vergroting van welzijn, meer participatie in de samenleving, en minder gebruik van psychiatrische voorzieningen en uitkeringen.


  Stichting Werk voor Elkaar
  Het succesvolle pilotproject Werk voor Elkaar, waarin oudere werkzoekenden elkaar aan werk helpen, zou naar elf andere steden worden uitgerold. Hiervoor is de methodiek beschreven en een promotiefilm gemaakt. Hoewel het project op een aantal locaties is blijven draaien, kwam de bredere uitrol niet van de grond. Door bezuinigingen bij gemeenten en andere lokale partijen werd er geen geld voor deze doelgroep vrijgemaakt.

© Start Foundation 2016