Jaarverslag 2015

Koninklijke Ahrend NV, Sint-Oedenrode

 • Financieel

  In 2015 was de fusie tussen Stichting Start (moederkapitaal) en Stichting Start Foundation (het uitvoerende bureau) een feit.
  Er resteert nu één stichting: Stichting Start Foundation.
  Dit betekent dat er met ingang van het jaarverslag over 2015 ook verslag wordt gedaan over het totale vermogen van de stichting.

  BALANS PER 31 DECEMBER 2015


  (voor winstbestemming)

    31 december 2015 31 december 2014
   
   
  ACTIVA IN €
   
  Vaste activa
   
  Materiële vaste activa
  Bedrijfsgebouwen
  en -terreinen

  157.036

  82.748
  Inventaris 31.560 16.125
  Hardware 20.516 21.657
  Software 102.589 64.475
    311.701 185.005
   
  Financiële vaste activa
  Overige effecten 122.028.019 124.275.510
  Overige vorderingen 2.692.916 1.069.050
    124.720.935 125.344.560
   
  Vlottende activa
   
  Vorderingen
  Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 13.456 13.178
  Overlopende activa 67.588 28.856
    81.044 42.034
   
  Liquide middelen 3.355.315 1.839.361
   
   
    31 december 2015 31 december 2014
   
   
  PASSIVA IN €
   
  Eigen vermogen
  Kapitaal 46 46
  Overige reserves 124.219.607 116.530.105
  Onverdeeld resultaat 1.619.040 7.689.502
    125.838.693 124.219.653
   
  Langlopende schulden 2.176.625 2.629.866
   
  Kortlopende schulden
  Crediteuren 100.728 65.525
  Overige schulden 238.158 401.445
  Overlopende passiva 114.791 94.471
    453.677 561.441
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  128.468.995 127.410.960 128.468.995 127.410.960

   

   

   

   

   

   

  Voetnoten jaarverslag 2015:
  1. De cijfers opgenomen in de balans per 31 december 2015 en in de Staat van baten en lasten over 2015 zijn ontleend aan de jaarrekening van Stichting Start Foundation. De jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en is ingericht conform de Richtlijnen verslaggeving van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Bij de jaarrekening 2015 is door Flynth audit B.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

  2. Op 26 februari 2015 heeft het bestuur een voorstel tot juridische fusie ondertekend, waarbij Stichting Start en de Stichting Start Foundation met ingang van 1 januari 2015 fuseren tot 1 stichting. Beide stichtingen gaan verder als Stichting Start Foundation.

  3. Als gevolg van onzekerheden in het risicoprofiel van de verstrekte kredieten is het moeilijk om een adequate inschatting te maken in hoeverre verstrekte kredieten door kredietnemers wordt terugbetaald. Door het ontbreken van voldoende inzicht in deze terugbetalingsmogelijkheid tezamen met het hoge risicoprofiel dat is gekoppeld aan deze kredieten, heeft het bestuur de voorziening op kredieten tot en met 2013 op 100% gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht is door het bestuur een reële inschatting gemaakt van de voorziening op kredieten. Het positieve effect van de schattingswijziging (€ 1.069.049,-) is verwerkt in het verslaggevingsjaar 2014. Ondanks de kritische beoordeling van de voorziening kredieten is het bestuur van mening dat als gevolg van het hoge risicoprofiel van de verstrekte kredieten een reële schatting moeilijk is en sprake is van een schattingsonzekerheid die aanzienlijk kan zijn.

   

   

   

   

 • STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

    Realisatie 2015 Begroting 2015 Realisatie 2014
   
  Resultaten uit beleggingen
   
  Netto-resultaat uit beleggingen 4.195.591 750.000 9.407.924
  Overige baten 67.737 - -
  Som der baten 4.263.328 750.000 9.407.924
   
  Lasten
   
  Projectondersteuning
  Projectbijdragen 734.865 2.484.000 -285.809
  Directe kosten projectondersteuning 769.507 868.881 809.990
  1.504.372 3.352.881 524.181
  Beheer en administratie
  Personeelskosten 599.054 790.021 602.678
  Afschrijvingen materiële vaste activa 62.357 84.927 41.125
  Huisvestigingskosten 81.291 97.925 68.140
  Kantoorkosten 78.460 88.650 75.157
  Algemene kosten 267.123 344.188 379.253
  PR- en marketingskosten 155.868 301.010 127.289
  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -104.711 -103.840 -100.569
  Rentelasten en soortgelijke kosten 474 6.000 1.168
  1.139.916 1.608.881 1.194.241
  2.644.288 4.961.762 1.718.422
  Saldo 1.619.040 -4.211.762 7.689.502

   

   

   

   

   

   

  Voetnoten jaarverslag 2015:
  1. De cijfers opgenomen in de balans per 31 december 2015 en in de Staat van baten en lasten over 2015 zijn ontleend aan de jaarrekening van Stichting Start Foundation. De jaarrekening voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW en is ingericht conform de Richtlijnen verslaggeving van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Bij de jaarrekening 2015 is door Flynth audit B.V. een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

  2. Op 26 februari 2015 heeft het bestuur een voorstel tot juridische fusie ondertekend, waarbij Stichting Start en de Stichting Start Foundation met ingang van 1 januari 2015 fuseren tot 1 stichting. Beide stichtingen gaan verder als Stichting Start Foundation.

  3. Als gevolg van onzekerheden in het risicoprofiel van de verstrekte kredieten is het moeilijk om een adequate inschatting te maken in hoeverre verstrekte kredieten door kredietnemers wordt terugbetaald. Door het ontbreken van voldoende inzicht in deze terugbetalingsmogelijkheid tezamen met het hoge risicoprofiel dat is gekoppeld aan deze kredieten, heeft het bestuur de voorziening op kredieten tot en met 2013 op 100% gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht is door het bestuur een reële inschatting gemaakt van de voorziening op kredieten. Het positieve effect van de schattingswijziging (€ 1.069.049,-) is verwerkt in het verslaggevingsjaar 2014. Ondanks de kritische beoordeling van de voorziening kredieten is het bestuur van mening dat als gevolg van het hoge risicoprofiel van de verstrekte kredieten een reële schatting moeilijk is en sprake is van een schattingsonzekerheid die aanzienlijk kan zijn.

   

   

 • Vermogensbeheer

  Het vermogen van Start Foundation komt uit de verkoop van Start Uitzendbureau aan USG in 2002. Dit vermogen werd tot en met 2014 beheerd door de voormalig aandeelhouder van Start, de Stichting Start. Deze fourneerde het werkkapitaal voor Start Foundation. Na de juridische fusie van Stichting Start en de Stichting Start Foundation resteert vanaf 1 januari 2015 één stichting: Stichting Start Foundation. Dit betekent dat er met ingang van het jaarverslag over 2015 verslag wordt gedaan over het totale vermogen van de stichting.


  Doelstelling van het vermogen

  De doelstelling is om het vermogen, binnen de geformuleerde maatschappelijke doelstelling en randvoorwaarden, zo veel mogelijk in stand te houden en er maatschappelijke impact mee te realiseren (Mission Related Investments).


  Risicobeheer

  Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan Kempen Capital Management N.V binnen de vastgestelde risicokaders van het Risicobudget. Het Risicobudget geeft aan wettelijke beleggingsrisico Start Foundation maximaal wil lopen.


  Risicogebruik

  Norm

  Maximaal (Risicobudget)

  Risico van het vermogen

  15%

  19%  Beleggingen en MRI

  De beleggingsportefeuille wordt op basis van een goedgekeurde beleggingsmix door beleggingsinstellingen en individuele financiële instrumenten ingevuld. De grondslag hiervoor is het beleggingsstatuut.

  Naast de traditionele wijze van vermogensbeheer is in 2014 gestart met Mission Related Investment, waarbij we een deel van ons geld als werkend vermogen gebruiken om de missie van Start Foundation te bereiken. Van 2014 tot en met 2018 wordt 15 miljoen euro voor MRI ingezet. Dit portfolio zal bestaan uit Nederlandse MKB-bedrijven die in lijn met onze missie en doelstellingen opereren, uit Social Impact Bonds en mogelijk andere financiële instrumenten, uit maatschappelijke initiatieven, maatschappelijk vastgoed en overige. Toetsing van MRI-posten geschiedt door de MRI Raad.


  Beleggingsresultaat 2015

  Het totale beleggingsresultaat inclusief beheerkosten uit vermogensbeheer bedroeg € 4.195.591. Dit betekent een rendement op de gemiddelde beleggingen van 3,4%. De beleggingsportefeuille nam in 2015 met € 2.247.492 af tot een vermogen van € 122.028.018. De kosten voor beheer en provisies (0,4%) zijn in het beleggingsresultaat opgenomen.


  MRI-resultaat 2015

  Op 31 december 2015 stond € 1.661.208 aan MRI-kapitaal uit en werd er een rendement behaald van € 67.737. Het verwachte rendement van de portefeuille gedurende de verwachte looptijd bedraagt 5,4%. In totaal werkten er op 31 december 2015 bij de bedrijven in onze MRI-portefeuille 434 medewerkers. Van hen hadden 239 medewerkers (55%) een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.


© Start Foundation 2016